เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานระยะเวลา 3 ปี (ระยะที่ 2) (ปีงบประมาณ 2563-2564)

เอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์_compressed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *