มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ลงนาม MOU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กรอบและแนวทางความร่วมมือเน้นการร่วมมือศึกษา พัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบและเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *