เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กรอบและแนวทางความร่วมมือเน้นการร่วมมือศึกษา พัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบและเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ข่าวประชาสัมพันธ์