มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

เมื่อวันที่ 11 และ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงพื้นที่ตรวจสภาพแวดล้อมในสำนักงานของส่วนงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

โดยให้คำแนะนำทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพจาก : จรีวรรณ ตรีพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *