บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 2565

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยตระหนักถึงความสำคัญในงานวิชาการ การส่งเสริมการศึกษา การจัดการเรียนการสอน วิจัย การบริการทางวิชาการแก่ภาคสังคม ชุมชน และองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบการจัดการศึกษา และการฝึกอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์ของการลงนาม ดังนี้

1) ร่วมกันสนับสนุน และร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติงานบนที่สูง ตามมาตรฐานสากลให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

2) สนับสนุนความร่วมมือ ในการบริการทางวิชาการ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับภาคสังคม ชุมชน และองค์การ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริษัท

3) ร่วมกันจัดทำงานวิจัย และการศึกษาทางด้านการทำงานบนที่สูงให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ ความต้องการในเชิงสมรรถนะ (Competency) ใหม่ๆ ของประเทศ

4) ร่วมกันจัดตั้งสถานที่ หรือแหล่งฝึก และพัฒนากำลังคนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การใช้ทักษะการทำงานบนที่สูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *