การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ บริษัทฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตกลงร่วมมือกันใช้แอปพลิเคชันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
เพื่อทำกิจกรรมวิชาการ เช่น การบรรยายวิชาการความรู้แบบออกอากาศสด การบรรยายวิชาการแบบบันทึกวิดีโอ การทำ Cases Presentation การติวสอบบอร์ดของแพทย์
การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ และงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ทุกสาขา รวมถึงตกลงทำช่องทาง
ในการสื่อสารของแพทย์และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ

https://shorturl.asia/oLYJX

ข่าวประชาสัมพันธ์