พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทด็อกควิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทด็อกควิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ บริษัทฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตกลงร่วมมือกันใช้แอปพลิเคชันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
เพื่อทำกิจกรรมวิชาการ เช่น การบรรยายวิชาการความรู้แบบออกอากาศสด การบรรยายวิชาการแบบบันทึกวิดีโอ การทำ Cases Presentation การติวสอบบอร์ดของแพทย์
การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ และงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ทุกสาขา รวมถึงตกลงทำช่องทาง
ในการสื่อสารของแพทย์และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ

https://shorturl.asia/oLYJX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *