มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมมือผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เป็นสถาบันพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมมือผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เป็นสถาบันพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์

📝วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่ง ม.นวมินทราธิราช โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์รับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 🧐🏫

สามารถรับชม Video ได้ที่
https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/videos/309581164829925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *