พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข  ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 📝🤝

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 📝🤝

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผศ.นพ.สาธิต. คูระทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาบัณฑิต การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้
.
เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนการผลิตผลงานด้านงานวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์ และชุมชม สังคม เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้
ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 🧐🏫

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1q_IwzUmUAE2l4IBdVXGOzD6W0w5X0KYA?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *