มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนาม MOU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนาม MOU

วันที่ 14 กันยายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาตร์บริการ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และนายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนางานวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบัน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ต่อจากนั้น เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ บริษัทวชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด อาคารเกษมศรี และอาคารทิวากรวงษ์ประวัติ ชั้น 7 และ 8 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ภาพงานทั้งหมด https://shorturl.asia/Ik3Xo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *