ข่าวและกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ อาคารทีปังกรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงานส่งมอบอุปกรณ์ ป้องกัน โควิด-19

วันที่ 14 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับ 7 โรงพยาบาลใน จ.พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว นางสาวจุฬารัตน์…

เจ้าหน้าที่ งานมอบหน้ากาก N99 และ ชุด PAPR

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ อว. และ วช. มอบ “หน้ากาก N99 และชุด PAPR ให้องค์การเภสัชกรรม และกรุงเทพมหานครส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID – 19 โดยมี…