✍️ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน🧐 ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 🏙️🌍

✍️ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน🧐 ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 🏙️🌍

🗓️ วันที่ 21 มีนาคม 2567 รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้ช่วยอธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการศึกษาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ✍️ ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายประพาส เหลืองศิรินภา พร้อมด้วย นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ 🤝

📌 กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ตระหนักและเล็งเห็นร่วมกันถึงความสำคัญในการศึกษาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น การบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา การแปรรูปขยะ และสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เป็นต้น ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครและนโยบายระดับประเทศ รวมไปถึงความร่วมมือในด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดข้อตกลงที่จะดำเนินการร่วมกัน ในการจัดการศึกษา วิชาการ และการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 🌳🌱 การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร โดยแบ่งปันองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ขยายผลให้เกิดการรับรู้ สร้างชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญร่วมกัน รวมไปถึงการสร้างแนวร่วมเพื่อผลักดันด้านสิ่งแวดล้อม 🤝🌍

🏢 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน 👩🏻‍💼👨🏻‍💼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *